s there is و there are در زبان انگلیسی | Strucdesigner English Learning

ثبت نام

OR

نام کاربری انجمن(با این نام کاربری، یک حساب کاربری در انجمن Strucdesigner ساخته خواهد شد و با همین گذرواژه قابل دسترسی خواهد بود) ادرس انجمن https://forum.strucdesigner.com

آیا همکنون حساب کاربری دارید? رفتن به بخش ورود

ورود

OR
visibility

ایا تا به حال در سایت ثبت نام نکرده اید? ورود به ثبت نام

Newsletter

Submit to our newsletter to receive exclusive stories delivered to you inbox!

Pronouns Pronouns

There is / isn't
There are / aren't

وجود دارد/ ندارد
وجود دارند/ ندارند

Affirmative(جمله خبری و مثبت):


 1. There is a / anهمراه یک اسم مفرد استفاده میشود
 2. There's a book and an eraser on the table.
  .یک کتاب و یک پاک کن روی میز وجود دارد


 3. There are some / There are + number همراه یک اسم جمع استفاده میشود.
 4. There are some books on the table.
  .تعدادی کتاب روی میز وجود دارند

  There are three books on the table.
  .سه کتاب روی میز وجود دارند

 5. مخفف There is به صورت There's میباشد اما There are حالت مخفف ندارد.
 6. There is a horse.                  There's a horse.(جمله صحیح)
  There are four horses.      There're four horses.(جمله غلط)


 7. وقتی ما لیستی از چیزهای مختلف را در کنار هم مینویسیم، اگر اسم اولی که نوشتیم مفرد باشد از There is استفاده میکنیم و اگر اسم اولی که نوشتیم جمع باشد از There are قبل از آن اسم استفاده میکنیم.
 8. There is a table and four chairs.(جمله صحیح)
  There are a table and four chairs.(جمله غلط)

  There are four chairs and a table.(جمله صحیح)
  There is four chairs and a table.(جمله غلط)

  نکته: تفاوت بین There is و it is

  اگر درباره یک شئ برای بار اول بخواهیم حرف بزنیم از it استفاده میکنیم که به معنی آن میباشد.

  .What's that in the yard? It's a dog

  اما اگر بخواهیم بگوییم چیزی وجود دارد یا نه از There استفاده میکنیم.

  .There's a dog in the yard


Negative(جملات منفی):


 1. برای حالت منفی فقط کافیست بعد از There is و There are ازnot و در حالت مخفف هم از n't استفاده کنیم. بعد از There is اسم مفرد و بعد از There are از اسم جمع استفاده میکنیم.
 2. .There isn't a pen on the chair .There is not a soda
  .There aren't any books on the shelf .There are not any chairs
 3. بعد از There aren't any اسم جمع استفاده میکنیم.
 4. Thera aren't any students in the classroom.
  دانش آموزان در کلاس وجود ندارند.

Yes / No questions and short answers(سوالات بله / خیر و جوابهای کوتاه ):


 1. برای درست کردن سوالهای yes/ no فقط کافیست is/are قبل از There نوشته شوند.
 2. IS there…?          آیا... وجود دارد؟
  Are there…?      آیا... وجود دارند؟
  Is there a poster in your classroom?       ?آیا در کلاس شما پوستر وجود دارد
  Are there any posters in your classroom?       آیا در کلاس شما پوسترها وجود دارند؟ 3. از کلمه any درسوالات yes/no همراه با اسمهای جمع استفاده میکنیم.
 4. Are there any chairs in the living room?
  آیاهیچ صندلی هایی در اتاق نشیمن وجود دارند؟ 5. جواب کوتاه با yes حالت مخفف ندارد و فقط جواب کوتاه با no میتواند حالت مخفف داشته باشد.
 6. Is there a computer in your classroom?
  Yes, there is. NOT Yes, there's.
  Are there any computers in your classroom?
  No, there aren't.Some/ any:


 1. ازSome در جملات مثبت قبل از اسمهای جمعی استفاده میشود که ما مقدار آن را نمیدانیم.
 2. .There are some books
  تعدادی کتاب وجود دارند.
  .There some pens
  تعدادی خودکار وجود دارند.


 3. از any در جملات منفی و سوالی استفاده میشود. any قبل از اسامی جمع استفاده میشود.
 4. .There aren't any pencils
  هیچ مدادهایی وجود ندارند.
  ?Are there any books
  آیا هیچ کتابهایی وجود دارند؟