s Simple present زمان حال ساده در زبان انگلیسی | Strucdesigner English Learning

ثبت نام

OR

نام کاربری انجمن(با این نام کاربری، یک حساب کاربری در انجمن Strucdesigner ساخته خواهد شد و با همین گذرواژه قابل دسترسی خواهد بود) ادرس انجمن https://forum.strucdesigner.com

آیا همکنون حساب کاربری دارید? رفتن به بخش ورود

ورود

OR
visibility

ایا تا به حال در سایت ثبت نام نکرده اید? ورود به ثبت نام

Newsletter

Submit to our newsletter to receive exclusive stories delivered to you inbox!

:Simple present

حال ساده:


در انگلیسی، زمان حال ساده (Present Simple) برای بیان اتفاقات به صورت عمومی استفاده می‌شود و بر خلاف نامش فقط مربوط به زمان حال نیست. ما از زمان حال ساده برای بیان پیشامدها و عاداتی استفاده می‌کنیم که همواره و همه وقت در حال روی دادن هستند. از زمان حال ساده در زبان انگلیسی برای بیان واقعیت‌ها و امور عمومی و همچنین رخدادهایی که دائماً در حال تکرار است، استفاده می‌شود. در زمان حال ساده در زبان انگلیسی، این اهمیت ندارد که کار انجام شده در هنگامی که گوینده در حال صحبت است، در حال انجام شدن باشد. این زمان یکی از پرکاربردترین زمان‌ها در زبان انگلیسی به شمار می‌رود.

Pronouns

Affirmative(جملات مثبت):


ساختار حال ساده :

فاعل+ حالت ساده فعل ( +s سوم شخص با سوم شخص مفرد)


از زمان حال ساده در موارد زیر استفاده میشود:

 1. 1. برای فعالیتهای روال هر روزه استفاده میشود. 2. I get up at 7 seven o'clock in the morning.                  .من ساعت 7 صبح بیدار میشوم

  She has breakfast at 8 o'clock.                 .او ساعت 8 صبحانه میخورد


 3. 2. برای عادتها و چیزهایی که بارها و بارها تکرار میشوند. 4. She plays tennis every weekend.                  او آخره هفته ها تنیس بازی میکند.

  They watch TV every evening.                 او هرروز عصر تلویزیون تماشا میکند.


 5. 3. برای وقایع وچیزهایی که برای مدت طولانی همانگونه میمانند. 6. They work in Los Angeles.                  .آنها در لوس آنجلس کار میکنند

  He lives in Canada.                 .او در کانادا زندگی میکند


 7. 4. برای برنامه های دارای ساعت کار از زمان حال ساده استفاده میشود. 8. School finishes at four o'clock.                  .مدرسه ساعت 4 تمام میشود

  The English class starts at ten o'clock.                 .کلاس انگلیسی ساعت 10 شروع میشود


Pronouns

Spelling variations(تفاوتهای املایی در اضافه کردن s سوم شخص):


 1. 1. اگر قاعل جمله سوم شخص مفرد بود فعل حال ساده جمله با اضافه کردن s به حالت ساده فعل ایجاد میشود . 2. Like + s = Likes
  Make + s = Makes


 3. 2. بعضی مواقع به جای اضافه کردن s از es برای حالت سوم شخص مفرد استفاده میکنیم وقتی که انتهای فعلمان به حروفی مانند ch, s, sh, x, z, یا o ختم شود. 4. He teaches English.                  .او انگلیسی درس میدهد

  She goes to bed at ten o'clock.                 .او ساعت ده به مدرسه میرود

  The movie finishes at eight thirty.                  .فیلم ساعت هشت و نیم تمام میشود
 5. 3. وقتی که فعل به یک حرف بی صدا که بعد از آن y قرار دارد ختم میشود ابتدا y را به i تبدیل میکنیم و سپس es را اضافه میکنیم. 6. She studies English.                  .او انگلیسی میخواند

  It flies from Rio to Miami.                 .او از ریو به میامی پرواز میکند


 7. 4. وقتی که فعل به یک حرف صدادار که بعد از آن y قرار دارد ختم میشود فقط یک s به انتهای فعل اضافه میکنیم. 8. He plays tennis after school.                  .او بعد از مدرسه تنیس بازی میکند

  She stays at home on Sundays.                 .او روزهای یکشنبه در خانه میماند


Pronouns

Pronunciation(تلفظ s و es در انتهای فعلها):


 1. 1. وقتی که فعلی به یک hard consonant sound ختم میشود ما حرف آخر را س تلفظ میکنیم 2. Likes /laɪks/
  Makes /meɪks/


 3. 2. وقتی فعلی به یک حرف صدادار یا یک soft consonant sound ختم میشود s انتهایی صدای z میدهد.( س صدای ز میدهد) 4. goes /goʊz/
  reads /rids/
 5. 3. وقتی فعلی به یک حرف بیصدا + es ختم میشود ما es را /ɪz/ تلفظ میکنیم. 6. watches /'watʃɪz/
  uses /'yuzɪz/


Negative(جملات منفی):


ساختار حال ساده در جملات منفی:

فاعل غیر سوم شخص+ do not / don't+حالت ساده فعل فاعل سوم شخص+ dose not/ doesn't+حالت ساده فعل


برای منفی کردن جملات حال ساده به این صورت عمل میکنیم:

 1. 1. برای ساختن حالت منفی زمان حال ساده از do not / does not + حالت ساده فعل استفاده میکنیم. 2. We do not study French at school.                  .ما در مدرسه فرانسوی نمی خوانیم

  She does not speak Russian.                 .او روسی صحبت نمیکند


 3. 2. برای منفی کردن سوم شخص مفرد (he, she, it ) از does not استفاده میکنیم. 4. She does not like math.                  .او ریاضی دوست ندارد

  My grandpa does not play video games.                 .پدر بزرگم بازیهای ویدیوئی بازی نمیکند
 5. 3. برای منفی کردن بقیه افراد از do not استفاده میکنیم. 6. I do not like rock music.                  .من موسیقی راک دوست ندارم

  You do not live near here.                 .تو نزدیک اینجا زندگی نمیکنی

  We do not have math on Mondays.                 .ما روز های دوشنبه ریاضی نداریم

  They do not teach at our school.                 .آنها در مدرسه ما درس نمیدهند 7. 4. حالت مخفف don't و doesn't بیشتراز حالت کامل استفاده میشود. 8. We don’t play tennis at school.nbsp;                .ما در مدرسه تنیس بازی نمیکنیم

  My sister doesn't like geography.                 .خواهرم جغرافی دوست ندارد


نکته: در انگلیسی در حالت منفی سوم شخص مفرد ما به فعل s اضافه نمیکنیم.

.He doesn't play baseball

او بیس بال بازی نمیکند.(صحیح است)


.NOT He doesn't plays baseball

Pronouns